JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA – VALENTINA VUJEVA

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                          VALENTINA VUJEVA
Akademska godina upisa:                   2017./2018.    
Datum obrane diplomskog rada:        20. 12. 2019. u 11h sati u dvorani A018
Tema diplomskog rada: Seosko imanje s kućom SJ 433 s kasnosrednjovjekovnog naselja Donji Miholjac – Đanovci

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. red. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. mag. archaeol. Jana Škrgulja, asistentica, član povjerenstva
3. dr. sc. Tatjana Tkalčec, viša znan. suradnica, član povjerenstva