JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA – MIA SIDOROV

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                          MIA SIDOROV
Akademska godina upisa                   2015./2016.
Datum obrane diplomskog rada        15. studenog 2019. u 14:30 sati u dvorani Fond 2
Tema diplomskog rada: Uloga žena u gornjem paleolitiku

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, predsjednik povjerenstva
2. izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak, član povjerenstva
3. red. prof. dr. sc. Ivor Karavanić, član povjerenstva