JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA – IVANA MARINOVIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica:                                     IVANA MARINOVIĆ
Akademska godina upisa:                    2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:         14. 11. 2019. u 12.30h  sati u dvorani A018

Tema diplomskog rada: Bunari i cisterne na srednjovjekovnim arheološkim nalazištima u sjevernoj Hrvatskoj

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. red. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. mag. archaeol. Jana Škrgulja, asistentica, član povjerenstva
3. dr. sc. Tatjana Tkalčec, viša znan. suradnica, član povjerenstva