JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA – IVANA HANŽEK

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                          IVANA HANŽEK
Akademska godina upisa                   2015./2016. 
Datum obrane diplomskog rada        27. rujna 2019. u 13:00 sati u dvorani Fond 1
Tema diplomskog rada: Litički nalazi korenovske kulture iz fundusa Gradskog muzeja Pakrac

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, predsjednik povjerenstva
2. doc. dr. sc. Marcel Burić, član povjerenstva
3. izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, član povjerenstva