JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA – MARIJA IVANDEKIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                          MARIJA IVANDEKIĆ
Akademska godina upisa                   2015./2016.
Datum obrane diplomskog rada        2. rujna 2019. u 10:00 sati u dvorani A018
Tema diplomskog rada: Financijska kriza u Rimskom Carstvu 33. godine poslije Krista

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. dr. sc. Dino Demicheli, doc., predsjednik povjerenstva
2. dr. sc. Zrinka Šimić Kanaet, doc., član povjerenstva
3. dr. sc. Ana Pavlović, doc., član povjerenstva