Javna obrana diplomskog rada – Hrvoje Pavlić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                               HRVOJE PAVLIĆ
Akademska godina upisa                      2015./16.
Datum obrane diplomskog rada          12. 3. 2019. u 11:00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Sarkofazi u ranosrednjovjekovnoj Dalmaciji

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Doc. dr. sc. Iva Kaić, predsjednica povjerenstva
Nasl. doc. dr. sc. Tatjana Tkalčec, član povjerenstva
Izv. prof. dr. sc. Mirja Jarak, član povjerenstva