Javna obrana diplomskog rada – Marko Banda

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                              MARKO BANDA
Akademska godina upisa                     2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada        13. 03. 2019. u 12:30 sati u dvorani A-018

Tema diplomskog rada: Revizija srednjopaleolitičkih izrađevina iz istraživanja Mirka Maleza u špilji Veternici

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, predsjednica povjerenstva
Doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, član povjerenstva
Prof. dr. sc. Ivor Karavanić, član povjerenstva