Javna obrana diplomskog rada – Janko Gašpar

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                            JANKO GAŠPAR
Matični broj:                                        347791
Akademska godina upisa                   2014./2015.
Datum obrane diplomskog rada       6. 11. 2018. u 11:00 sati u dvorani A-018

Tema diplomskog rada: Prijelaz s kasnog brončanog doba na starije željezno doba u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Dr. sc. Janja Mavrović Mokos, predsjednica povjerenstva
  2. Prof. dr. sc Hrvoje Potrebica, član povjerenstva
  3. Nasl. Doc. dr. sc. Daria Ložnjak Dizdar, član povjerenstva