Javna obrana diplomskog rada – Andreja Rakić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                          ANDREJA RAKIĆ
Datum obrane diplomskog rada         12. 06. 2018. u 10:00 sati u dvorani A-018

Tema diplomskog rada                         Semantika situlske ikonografije

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada
doc. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
dr. sc. Janja Mavrović Mokos, članica povjerenstva
prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, član povjerenstva