Javna obrana diplomskog rada – Josip Klaić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                               JOSIP KLAIĆ
Matični broj:                                           355321
Akademska godina upisa                      2014./15.
Datum obrane diplomskog rada         20. 2. 2018. u 10:00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Zaštita, konzervacija i prezentacija zidnog oslika u arheološkom kontekstu

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Izv. prof. dr. sc. Mirja Jarak, predsjednica povjerenstva
Doc. dr. sc. Tatjana Lolić, član povjerenstva
Doc. dr. sc. Ina Miloglav, član povjerenstva