Javna obrana diplomskog rada – Ivana Čulina

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                         IVANA ČULINA
Matični broj:                                          373900 D
Akademska godina upisa                     2015./2016.
Datum obrane diplomskog rada        26. 01. 2018. u 11:00 sati u dvorani Fond I

Tema diplomskog rada: Žrtvovanje djece u prapovijesti Europe i Bliskoga istoka

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
doc. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
doc. dr. sc. Daria Ložnjak Dizdar, članica povjerenstva
prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, članica povjerenstva (mentorica)