Studentski klub arheologa Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

mapa sadržaja •• english sitestatut udruge

 

Na temelju čl. 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine", br. 88/01) Skupština Studentskog kluba arheologa održana dana 10. svibnja 2007. dopunila je i izmijenila te donijela

 

STATUT

STUDENTSKOG KLUBA ARHEOLOGA

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom uređuje se: naziv i sjedište udruge, područje djelovanja, zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge, način ostvarivanja javnosti rada, članstvo u udruzi, unutarnji ustroj, udruživanje u saveze ili zajednice udruga i članstvo u međunarodnim udrugama, tijela udruge, imovina udruge, raspolaganje s dobiti, prestanak udruge i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 2.

Naziv udruge glasi Studentski klub arheologa (u daljnjem tekstu Udruga).
Skraćeni naziv Udruge glasi S.K.A.

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Filozofski fakultet, I. Lučića 3.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština.

Članak 4.

Udruga ima znak. Znak čini pojednostavljeni prikaz klepsidre (dva okomito suprotstavljena trokuta) s kraticom imena Udruge u grčkom alfabetu (S.K.A.).

Članak 5.

Udruga ima pečat. Pečat sadrži naziv i sjedište (Zagreb), a u sredini se nalazi znak Udruge.

Članak 6.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 7.

Predsjednik i tajnik Udruge zastupaju i predstavljaju Udrugu, te potpisuju sve dokumente Udruge. U odsutnosti, predsjednika zamjenjuje izabrani Podpredsjednik Udruge. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II. CILJ I DJELATNOST UDRUGE

Članak 8.

Cilj Udruge je promicanje arheologije i aktivnosti koje su povezane s njom te pomaganje studentima u svrhu poboljšavanja studiranja.

Članak 9.

U svrhu ostvarenja cilja propisanog čl.8 ovog Statuta Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:
1. organizirati predavanja, istraživanja i ostale aktivnosti vezane uz arheologiju
2. organizirati susrete sa drugim studentskim udrugama koje imaju iste ili slične ciljeve
3. organizirati putovanja/izlete u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u trajanju od dva dana
s jednim noćenjem
4. sudjelovati na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sl. koji su u vezi s
ciljevima i djelatnošću Udruge.

III. ČLANSTVO

Članak 10.

Udruga vodi popis članova.
Članstvo u Udruzi dijeli se na:

 1. redovne članove
 2. pridružene članove
 3. počasne članove

Redovni članovi mogu biti svi dodiplomski i poslijediplomski studenti arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pravo na redovno članstvo u Udruzi gubi se gubitkom statusa redovnog studenta i to temeljem članka 89., Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 174/04, 46/07) te istupanjem ili isključivanjem iz članstva.

Pridruženi članovi mogu biti svi dodiplomski i poslijediplomski studenti arheologije na Filozofskom faklultetu u Zagrebu. Pravo na pridruženo članstvo u Udruzi gubi se gubitkom statusa redovnog studenta i to temeljem članka 89., Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 174/04, 46/07) te istupanjem ili isključivanjem iz članstva. Pridruženi članovi u Skupštini nemaju pravo glasa. Pridruženi članovi svojim radom i zalaganjem u Udruzi mogu biti promaknuti u status redovnog člana sa svim pravima i obavezama redovnog člana ukoliko posjeduju status redovnog studenta temeljem članka 86., Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/03).

Počasno članstvo može dodijeliti predsjednik Udruge.

Članak 11.

Prava i obaveze redovnih članova jesu:

 1. da sudjeluju u radu Udruge ili pružaju pomoć Udruzi,
 2. da biraju i budu birani u tijela Udruge,
 3. da svojim radom u Udruzi doprinose ugledu Udruge,
 4. da poštuju odredbe zakona, Statuta i općih akata Udruge,
 5. da budu informirani o radu Udruge.

Prava i obaveze pridruženih članova jesu:

 1. da sudjeluju u radu Udruge ili pružaju pomoć Udruzi
 2. da svojim radom u Udruzi doprinose ugledu Udruge
 3. da poštuju odredbe zakona, Statuta i općih akata Udruge
 4. da budu informirani o radu Udruge.

Članak 12.

Redovnim članom Udruge se postaje dobrovoljnim pristupanjem. Članstvo u Udruzi prestaje:

1. istupanjem
2. isključenjem

Članak 13.

Članu Udruge koji u svom radu ne postupa u skladu s ovim Statutom, odnosno koji narušava ugled Udruge, Predsjedništvo Udruge može izreći opomenu, njegov status promijeniti u status pridruženog člana Udruge ili ga isključiti iz članstva u Udruzi.

Isključeni član može se posebnom odlukom Predsjedništva ponovno uključiti u rad Udruge.

Članak 14.

Počasnim članom Udruge može postati osoba koja je značajno pridonijela radu Udruge (profesor, znanstvenik, dodiplomski ili poslijediplomski student).
Udruga može izabrati i Počasnog predsjednika Udruge.

IV. UDRUŽIVANJE

Članak 15.

Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga. Udruga se može učlanjivati u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju, odnosno učlanjivanju Udruge donosi Predsjedništvo.

Članak 16.

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obimu i trajanju posla.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 17.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i preko izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 18.

Tijela Udruge jesu: Skupština, Predsjednik Udruge i Podpredsjednik Udruge, Tajnik Udruge te Nadzorni odbor.

1. SKUPŠTINA

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo Udruge. Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge. Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovne i izvanredne i izborne.
Redovne sjednice Skupštine održavaju se jednom godišnje. Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge, najmanje osam dana prije dana održavanja. Sjednice vodi Predsjednik Udruge.
Izvanredne sjednice održavaju se prema potrebi. Izvanredne sjednice
Skupštine saziva Predsjednik Udruge, najmanje osam dana prije održavanja. Sjednice vodi predsjednik Udruge.
Izborne sjednice Skupštine održavaju se svake dvije godine, dakle nakon isteka mandata dotadašnjeg vodstva Udruge. Skupštine saziva Predsjednik Udruge, najmanje osam dana prije održavanja. Na izbornim sjednicama se dotadašnje vodstvo razrješava dužnosti te se bira novo vodstvo Udruge.

Skupštini mogu prisustvovati svi članovi Udruge ali pravo glasa imaju samo redovni članovi Udruge.

Članak 20.

Skupština može punovažno odlučivati ako je prisutna natpolovična većina redovnih članova.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Ukoliko na redovnoj sjednici Skupštine nije prisutna natpolovična većina redovnih članova, sjednica Skupštine može se ponoviti te za donošenje odluka tada nije potreban natpolovičan broj redovnih članova već se odluke donose natpolovičnom većinom prisutnih redovnih članova.

Članak 21.

Na redovnim sjednicama Skupština:
1. donosi Statut, te izmjene i dopune Statuta
2. utvrđuje program rada i financijski plan za tekuću godinu
3. usvaja izvještaj o radu i financijski izvještaj za prethodnu godinu
4. bira i razrješava Predsjednika, Podpredsjednika Udruge, Tajnika i članove Nadzornog odbora
5. razmatra izvještaj o radu Predsjednika Udruge i ocjenjuje njegov rad
6. donosi opće akte Udruge
7. daje odobrenja za službena putovanja u inozemstvo
8. obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom

2. PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 22.

Predsjednik Udruge bira se na dvije godine, s tim da može biti ponovno izabran.
Predsjednik može odstupiti s položaja nakon čega je potrebno u najkraćem roku sazvati izvanrednu Skupštinu i izabrati novog Predsjednika.

Članak 23.

Predsjednik Udruge rukovodi radom Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Udruge, te odlukama Skupštine. Predsjednik Udruge odgovara za zakonitost rada Udruge.

3. PODPREDSJEDNIK

Članak 24.

Skupština Udruge bira Podpredsjednika koji zamjenjuje Predsjednika u slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti. Podpredsjednik Udruge bira se na dvije godine, s tim da može biti ponovno izabran.
Podpredsjednik može odstupiti s položaja nakon čega je potrebno u najkraćem roku sazvati izvanrednu Skupštinu i izabrati novog Podpredsjednika.

4. TAJNIK

Članak 25.

Skupština Udruge bira Tajnika Udruge koji pomaže Predsjedniku i Podpredsjedniku Udruge u njihovom radu, te brine o administrativnim poslovima Udruge. Tajnik Udruge bira se na dvije godine, s tim da može biti ponovno izabran.
Tajnik može odstupiti s položaja nakon čega je potrebno u najkraćem roku sazvati izvanrednu Skupštinu i izabrati novog Tajnika.

5. NADZORNI ODBOR

Članak 26.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština između članova Udruge. Članovi Nadzornog odbora biraju se na dvije godine, s tim da mogu biti ponovo birani. Nadzorni odbor donosi pravovaljane odluke većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

Članak 27.

Sjednice Nadzornog odbora se održavaju prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Nadzorni odbor provjerava:
- poštivanje zakona, Statuta i općih akata Udruge, te odluka Skupštine;
- raspolaganje imovinom Udruge

6. PREDSTAVNICI GODINA

Članak 28.
Predstavnika godina je petoro. Skupština Udruge bira Predstavnike godina, na način da bira po jednog predstavnika za svaku studentsku godinu i jednog predstavnika apsolvenata. Dužnost Predstavnika godine je pomagati u radu ostalim tijelima Udruge u poslovima vezanima uz studente sa studentske godine koju predstavlja. Mandat Predstavnika godine traje jednu godinu.

VI. IMOVINA UDRUGE

Članak 29.

Udruga odgovara za svoje obaveze cijelom svojom imovinom. Dobit koju Udruga ostvari obavljanjem dopuštene djelatnosti ili od svoje imovine, Udruge će koristiti za obavljanje i unapređenje svojih djelatnosti kojim se ostvaruju njeni ciljevi.

Članak 30.

U slučaju prestanka Udruge nastupanjem zakonom predviđenih razloga za prestanak, imovina Udruge pripast će udruzi (ili udrugama) koji imaju slične ciljeve i djelatnost, a odluku o tome (izbor udruge) donijeti će Skupština.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 4. rujna, 2007. godine

Predsjednik:

Kristian Paskojević

 

[vrh stranice]
XHTML | CSS | CC | web održava: Pavle | pristupačnost | © 2005-2009 S.K.A. | Opera