Održana je javna obrana doktorskog rada Tene Karavidović

Javna obrana doktorskog rada Tene Karavidović pod naslovom “Proizvodnja željeza u kasnoj antici i ranome srednjem vijeku u Podravini – tehnološki aspekti i društveni kontekst” održana je u srijedu, 28. rujna 2022. godine u Zbirci Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Montorice doktorskog rada su dr. sc. Tajana …

Održana je javna obrana doktorskog rada Pije Šmalcelj Novaković

Javna obrana doktorskoga rada Pije Šmalcelj Novaković pod naslovom “Tri avarodobne mikrozajednice u Srijemu” održana je u petak, 10. lipnja 2022. god. u Zbirci Odjeska za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Mentori doktorskog rada su prof. dr. sc. Krešimir Filipec i dr. sc. Maja Petrinec, znanstvena savjetnica (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, …

Održana je javna obrana doktorskog rada Anite Rapan Papeša

Javna obrana doktorskog rada Anite Rapan Papeša pod naslovom “Avarodobni arheološki krajobraz međurječja Bosuta, Vuke i Dunava” održana je 19. studenog 2021. god. U povjerenstvu za obranu rada bili su:1. prof. dr. sc. Mirja Jarak, predsjednica povjerenstva2. dr. sc. Željko Demo, znanstveni savjetnik u miru (Arheološki muzej u Zagrebu), član …

Održana je javna obrana doktorskog rada Edina Bujaka

Javna obrana doktorskog rada Edina Bujaka pod naslovom “Kasnosrednjovjekovna groblja srednje Bosne” održana je 7. srpnja 2021. god. U povjerenstvu za obranu doktorskog rada bili su: nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek, predsjednica povjerenstva, prof. dr. sc. Mirja Jarak, članica povjerenstva i prof. dr. sc. Krešimir Filipec, mentor i …