Bilice-Dedića punta, konzervacija bazilike

U studenom 2022. godine završila je druga faza konzervacije zidova trikonhalne ranokršćanske crkve u Bilicama na lokalitetu Dedića punta.

Do sada su konzervirani zidovi triju apsida, južni zid broda crkve i jugoistočna prigradnja, što je izvršeno sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.