Terenska nastava

Naziv kolegija: Terenska nastava

Diplomski, Izborni predmet

Šifra: 124259
ECTS: 5
Satnica (P+S+V): 0+0+120

Nastavnik: prof.dr.sc. Krešimir Filipec
prof.dr.sc. Mirja Jarak
Asistent: dr.sc. Jana Škrgulja

CILJ KOLEGIJA

Cilj terenske nastave je omogućiti da studenti nastave razvijati terenske kompetencije i savladavati tehnike arheološkog iskopavanja te vođenja suvremene terenske dokumentacije, kao i da studenti mogu primijeniti stečena teorijska znanja u praktičnom radu.


ISHODI UČENJA

1. Primijeniti usvojeno praktično znanje i teorijsku podlogu u praksi prilikom arheološkog istraživanja
2. Opažati i razlikovati tragove ljudske aktivnosti kroz arheološku stratigrafiju
3. Prepoznati i definirati principe arheološkog uslojavanja
4. Izraditi terensku dokumentaciju pomoću propisanih formulara
5. Prepoznati i izdvojiti različite vrste arheološkog materijala radi njegove daljnje obrade ili konzervacije
6. Koristiti suvremene geodetske instrumente i foto opremu za potrebe arheološkog dokumentiranje
7. Navesti i opisati svoja opažanja o terenu te ih pismeno prezentirati u obliku terenskog dnevnika


METODE PODUČAVANJA

Terenska nastava. Kroz praktičan rad na arheološkom lokalitetu pratit će se usvajanje kompetencija prepoznavanja, definiranja i vrednovanja osnovnih načela arheološkog istraživanja i dokumentiranja, te primjena teoretskih znanja u različitim praktičnim kontekstima.


METODE OCJENJIVANJA

Rad studenata vrednuje se predajom terenskog dnevnika. Studenti samostalno vode terenski dnevnik tijekom arheološkog istraživanja prema danim uputama i primjerima, a opažanja u njemu rezultat su rada i razumijevanja studenta o arheološkom lokalitetu.


OBAVEZNA LITERATURA

E. Gersbach, Ausgrabung heute: Methoden und Techniken der Feldgrabung, Stuttgart 1998 (treće izdanje)