Starohrvatska groblja od 7. do 11. st.

Naziv kolegija: Starohrvatska groblja od 7. do 11. st.

Diplomski, Obavezan predmet

Šifra: 117491
ECTS: 5
Satnica (P+S+V): 30+0+0

Nastavnik: prof.dr.sc. Mirja Jarak

CILJ KOLEGIJA

Studenti stječu uvid u materijalnu ostavštinu starohrvatskih grobalja (7. do 11. st. ), te usvajaju osnovne kronološke i tipološke pojmove koji se odnose na ranosrednjovjekovno razdoblje. Analiza arheološkog materijala, koja uključuje usporedbu sa srodnim slavenskim područjima, podloga je za usvajanje spoznaja o povezanosti pojava u ranome srednjem vijeku.


SADRŽAJ KOLEGIJA

1. Sintagma starohrvatska groblja u nazivu kolegija – njezina upotreba i kritička stajališta u suvremenoj literaturi.
2. Vremenski okviri trajanja starohrvatskih grobalja i različite periodizacije u literaturi.
3. Karamanova periodizacija – razlikovanje poganskog i kristijaniziranog horizonta ranosrednjovjekovnih grobalja.
4. Poganski horizont u Dalmaciji – arheološki materijal (prilozi) u grobovima i vremenske granice horizonta. Paljevinska i skeletna groblja.
5. Paljevinska groblja u Dalmaciji – analiza primjera.
6. Skeletna groblja poganskoga horizonta u Dalmaciji – primjeri.
7. Karolinški nalazi u grobovima s kraja 8. i početka 9. st. – horizont Biskupija – Crkvina.
8. Kristijanizirana groblja (horizont) u Dalmaciji – arheološki materijal i odabrana groblja.
9. Groblja na redove kristijaniziranoga horizonta u Dalmaciji – karakteristike i primjeri.
10. Crkvena groblja kristijaniziranoga horizonta u Dalmaciji – vrijeme pojavljivanja i odnos grobova spram crkvene arhitekture.
11. Primjeri crkvenih grobalja 9., 10. i 11. st.
12. Starohrvatska groblja u Hrvatskom primorju i Istri i groblja na području BiH.
13. Strani utjecaji i materijal u ranosrednjovjekovnim grobovima na tlu hrvatske države.
14. Horizonti s poganskim i kristijaniziranim karakteristikama u kontekstu razvoja društva i crkvene organizacije u Hrvatskoj.
15. Starohrvatska groblja u komparaciji s drugim slavenskim ranosrednjovjekovnim grobljima.


ISHODI UČENJA

1. Sposobnost provođenja stručne i znanstvene analize ranosrednjovjekovne arheološke građe.
2. Primjena recentnih spoznaja i teorija.
3. Osposobljenost za izradu stručnog i znanstvenog rada.
4. Osposobljenost za prezentiranje stručnih podataka znanstvenoj i široj javnosti.


METODE PODUČAVANJA

Predavanja popraćena ilustrativnim materijalom (fotografije i crteži, terenska dokumentacija).


METODE OCJENJIVANJA

Pismeni ispit.


OBAVEZNA LITERATURA

1. J. Belošević, Materijalna kultura Hrvata od 7. do 9. stoljeća, Zagreb 1980.
2. J. Belošević, Starohrvatsko groblje na Ždrijacu u Ninu, Zadar 2007.
3. Lj. Karaman, Iskopine društva “Bihaća” u Mravincima i starohrvatska groblja, Rad JAZU, knj. 268, Zagreb 1940.
4. A. Milošević, Karolinški utjecaji u kneževini Hrvatskoj, Hrvati i Karolinzi, Rasprave i vrela, Split 2000, 106-139.
5. M. Petrinec, Groblja od 8. do 11. stoljeća na području ranosrednjovjekovne hrvatske države, Split 2009.
6. Z. Gunjača, Groblje u Dubravicama kod Skradina i druga groblja 8.-9. stoljeća u Dalmaciji, u: Etnogeneza Hrvata, Zagreb 1995.


DOPUNSKA LITERATURA

1. J. Belošević, Die ersten slawischen Urnengraeber auf dem Gebiete Jugoslawiens aus dem Dorfe Kašić bai Zadar, Balcanoslavica 1, Beograd 1972, 73-86.
2. Ž. Cetinić, Stranče-Gorica, starohrvatsko groblje, Rijeka 1998.
3. D. Jelovina, Starohrvatske nekropole na području između rijeka Zrmanje i Cetine, Split 1976.
4. D. Jelovina, Mačevi i ostruge karolinškog obilježja u Muzeju HAS, Split 1986.
5. Kolokvij o Bribiru, SHP 10/1968.
6. J. Werner, Zur Zeitstellung der altkroatischen Grabfunde von Biskupija-Crkvina (Marienkirche), Schild von Steier 15/16, 1978-79, 227-237.
7. T. Burić-S. Čače-I. Fadić, Sv. Juraj od Putalja, Split 2001.
8. R. Jurić, Srednjovjekovni nakit Istre i Dalmacije, Izdanja HAD-a 11/2, 1987.