Srednjovjekovna numizmatika

Naziv kolegija: Srednjovjekovna numizmatika

Diplomski, Izborni predmet

Šifra: 142415
ECTS: 3
Satnica (P+S+V): 30+0+0

Nastavnik: prof.dr.sc. Krešimir Filipec
prof.dr.sc. Mirja Jarak

CILJ KOLEGIJA

Upoznati studente sa srednjovjekovnim novcem, ikonografijom, tehnikama izrade, kovnicama, distribucijom novca. Objasniti temeljne pojmove i metode srednjovjekovne numizmatike. Pokazati i uputiti studente u temeljne znanstvene spoznaje srednjovjekovne numizmatike. Objasniti i protumačiti monetarne sustave čiji je novac bio u optjecaju na području Hrvatske tijekom srednjeg vijeka. Upoznati studente s numizmatičkom građom karakterističnom za srednjovjekovno razdoblje u Dalmaciji.


SADRŽAJ KOLEGIJA

1. Uvodno predavanje (vrijeme, prostor, tehnike izrade, numizmatička terminologija, vrste nalaza, ikonografija)
2. Rimski carski novac 4. i 5. st. (vrijeme „kasne antike“)
3. Srednjovjekovni novac u odnosu na antički (povijesne okolnosti, ekonomija, društvo)
4. Bizantski novac
5. Novac germanskih plemena (ostrogotski, gepidski, langobardski novac)
6. Karolinški novac
7. Novac u starohrvatskim grobovima
8. Srednjovjekovni ugarski novac
9. Srednjovjekovni mletački novac
10. Srednjovjekovni novac sjeverne Italije (papinski novac, akvilejskih patrijarha, komuna, velikaša…)
11. Hrvatski frizatici i banski denari (slavonski banovci)
12. Novac srednjovjekovnih dalmatinskih gradova npr. splitski bagatini (Zadar, Šibenik, Trogir, Split)
13. Srednjovjekovni novac hrvatskog plemstva
14. Patvorenje novca, žetoni, medalje, plombe
15. Posjet Numizmatičkom kabinetu Arheološkog muzeja u Zagrebu


ISHODI UČENJA

1. Prepoznati osnovne monetarne sustave srednjeg vijeka
2. Poznavati i interpretirati ikonografiju srednjovjekovnog novca
3. Analizirati i usvojiti srednjovjekovni novac kao izvor podataka
4. Smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst srednjeg vijeka


METODE PODUČAVANJA

Predavanja se izvode uz pomoć tehničke opreme u predavaonici, a dio nastave se izvodi u Numizmatičkom kabinetu u Arheološkom muzeju u Zagrebu.


METODE OCJENJIVANJA

Ocjenjuje se temeljem pismenog ispita na koji studenti mogu pristupiti ukoliko su bili nazočni na najmanje 70% nastave.


OBAVEZNA LITERATURA

1. J. Brunšmid, Najstariji hrvatski novci, Vjesnik hrvatskog arheološkog društva 1904, 182-190.
2. V. Delonga, Bizantski novac u zbirci Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, Starohrvatska prosvjeta, 3.s., 11/1981, 201-228.
3. Ž. Demo, Ostrogothic Coinage from Collections in Croatia, Slovenia and Bosnia & Herzegovina, Situla, Ljubljana, 32/1994, 323. str.
4. N. Jakšić, Kasnosrednjovjekovno groblje kod crkve Sv. Spasa u Vrh Rici, Starohrvatska prosvjeta 23/1996, 139-172.
5. I. Marović, Novac Romana III. Argira u Arheološkome muzeju u Splitu, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, 99/2006: 275-297.
6. I. Mirnik, Novac iz starohrvatskih grobova, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3., XXXVII, Zagreb, 2004, 205-250.
7. J. Werner, Zur Zeitstellung der altkroatischen Grabfunde von Biskupija-Crkvina (Marienkirche), Schild von Steier, 15-16/1978-79, 227-237.


DOPUNSKA LITERATURA

1. Corpus nummorum Italicorum, VI: Veneto, Dalmazia, Albania, Roma 1922.
2. Ž. Demo, Novac germanskih vladara druge pol. 5. do u drugu pol. 6. st. u numizmatičkoj zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu, Arheološki vestnik 32 (1981); 454-468, 475-481 [njem. 469-474], Tab. 1-3
3. I. Dolenec, Hrvatska numizmatika od početaka do danas. Kovani novac, papirni novac, radne marke, privatna izdanja kovanog novca – žetoni. Zagreb, 1993.
4. P. Grierson, Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection, Washington 1973.
5. M. Ilkić, M. Vukušić, Prilog poznavanju optjecaja novca u srednjem i ranom novom vijeku na području sjeverne Dalmacije, Dani Stjepana Gunjače 2, Split, str. 197-236.
6. N. Jakšić, Solidus romanatus na istočnoj jadranskoj obali, Starohrvatska prosvjeta, 3.s., 12/1982: 173-184
7. P. Kos, Leksikon antičke numizmatike, Zagreb, 1998 (poglavlja Ostrogotski novac, Karolinški novac, Merovinški novac, Gepidski novac, Langobardski novac)
8. I. Marović, Depot bizantskog novca iz Slatina (o. Čiovo) i novci solinske kovnice u arheološkom muzeju u Splitu, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 79/1986: 285-308.
9. I. Marović, O godini razorenja Salone, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, 99/2006: 233-273.
10. I. Marović, Ostava bizantskih zlatnika iz Narone, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, 99/2006: 235-252.
11. I. Mirnik, Skupni nalaz bizantskog novca 6. stoljeća iz Kaštel Starog, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu IX, 1975, 161-166
12. I. Mirnik, Coin hoards in Yugoslavia, BAR International Series, Oxford 1981.
13. I. Mirnik, The 1871 Klasnić Hoard (Medieval Hungarian Coins – Medieval Italian (Gorizia-Padova-Venezia) Coins – Contemporary Forgeries), Milano 1995.
14. Rengjeo, Corpus der mittelalterlichen Münzen von Kroatien, Slavonien, Dalmatien und Bosnien. Graz, 1959
15. T. Šeparović, Nove spoznaje o nalazima ranosrednjovjekovnog novca u južnoj Hrvatskoj, Starohrvatska prosvjeta, 3.s., 30/2003: 127-137.
16. T. Šeparović, Skupni nalaz mletačkog novca iz Dobre Vode kod Benkovca, Starohrvatska prosvjeta, 3.2., 32/2005: 237-243.
17. T. Šeparović, Numizmatički nalazi na groblju kod crkve sv. Petra u Kuli Atlagića nedaleko Benkovca, Archaeologia Adriatica 4, Zadar, 2010., 369-384.
18. W. Wroth, Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum, London 1908.