Ranosrednjovjekovna plastika

Naziv kolegija: Ranosrednjovjekovna plastika

Diplomski, Obavezan predmet

Šifra: 124357
ECTS: 5
Satnica (P+S+V): 30+0+0

Nastavnik: prof.dr.sc. Mirja Jarak

CILJ KOLEGIJA

Studenti trebaju usvojiti razlikovanje između najranijih djela (iz 7. i 8. te početka 9. st) i djela razvijene predromaničke i ranoromaničke plastike. U arheološkom smislu posebno je važno izlaganje mogućnosti datacije arhitekture na temelju datiranih djela plastike te prikaz primjera rekonstrukcije cjelina crkvenoga namještaja i arhitektonske plastike unutar arhitekture kojoj su pripadali.


SADRŽAJ KOLEGIJA

1. Osnovne podgrupe unutar ranosrednjovjekovne plastike(skulpture): crkveni namještaj, arhitektonska plastika, sarkofazi, predmeti umjetničkog obrta.
2. Datacijska vrijednost ranosrednjovjekovne plastike.
3. Razvoj ranosrednjovjekovne plastike u 7. i 8. st. Primjeri datiranih djela izvan Hrvatske.
4. Spomenici 7. i 8. st. u Hrvatskoj
5. Povezanost djela 7. i 8. st. sa starokršćanskom plastikom.
6. Uporišta za dataciju skulpture 9. st. u Hrvatskoj: natpisima datirani spomenici i uz njih povezane radioničke cjeline.
7. Pluteji i pilastri 9. st. Primjeri cjelovitijih oltarnih pregrada.
8. Srednji i gornji dijelovi predromaničkih oltarnih pregrada: stupići s kapitelima, zabati i arhitravne grede. Način raščlambe i dekorativni motivi.
9. Drugi dijelovi predromaničkoga crkvenog namještaja: oltari, amboni i ciboriji. Odabrani primjeri
10. Arhitektonska plastika, sarkofazi i predmeti umjetničkog obrta u hrvatskoj predromanici
11. Pojava ranoromaničke skulpture.
12. Ljudski lik u ranoromaničkoj skulpturi
13. Ranoromaničke radionice u Hrvatskoj.
14. Razvoj arhitektonske plastike u ranoj romanici.
15. Problemi kontinuiteta i diskontinuiteta između kasne antike i ranoga srednjeg vijeka u svjetlu razvoja plastike.


ISHODI UČENJA

1. Znati smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst.
2. Znati provesti stručnu i znanstvenu analizu kamene građe.
3. Znati povezati ranosrednjovjekovnu skulpturu s kasnoantičkim morfološkim i dekorativnim obrascima.
4. Moći predložiti rekonstrukciju fragmentarnih nalaza plastike.
5. Moći napisati i objaviti stručno ili znanstveno djelo.


METODE PODUČAVANJA

U predavanjima će biti predočena načelna razlika između plastike prijelaznih stoljeća (7. i 8.), predromaničkog i ranoromaničkog doba. Djela će biti analizirana sa stilsko-umjetničkog aspekta koji često pruža uporište za dataciju, s obzirom na postojanje eventualnih natpisa (koji su također važan datacijski oslonac) i s obzirom na arheološki kontekst odnosno kontekst pripadnosti određenoj građevini. Predavanja su popraćena ilustrativnom građom.


METODE OCJENJIVANJA

Pismeni ispit.


OBAVEZNA LITERATURA

1. Ž. Rapanić, Predromaničko doba u Dalmaciji, Split 1987, poglavlja o plastici.
2. N. Jakšić, Predromaničko kiparstvo, u “Tisuću godina hrvatskog kiparstva”, Zagreb 1997, 13-40.
3. I. Petricioli, Pojava romaničke skulpture u Dalmaciji, Zagreb 1960.
4. P. Vežić-M. Lončar, Hoc tigmen – Ciboriji ranoga srednjeg vijeka na tlu Istre i Dalmacije, Zadar 2009.
5. M. Jurković-I. Matejčić-J. Ziherl, Novigradski lapidarij, Novigrad 2006.
6. Lj. Karaman, O vremenu krstionice kneza Višeslava, Peristil 3/1960, 107-109.
7. Lj. Karaman, Sarkofag Ivana Ravenjanina u Splitu i ranosredovječna pleterna ornamentika u Dalmaciji, Starinar III, 3/1924-25, 43-59.
8. T. Burić, Kameni namještaj predromaničke crkve Sv. Jurja na Putalju iznad Kaštel-Sućurca, Starohrvatska prosvjeta 13/1983, 147-161.
9. N. Jakšić, Zabati oltarne pregrade iz Crkvine u Biskupiji kod Knina, PPUD 21/1980, 97-109.
10. N. Jakšić, Majstor koljanskog pluteja, Izdanja HAD-a 8/1984, 243-252.
11. Oltarna ograda s Koločepa, katalog izložbe, Split 2000.


DOPUNSKA LITERATURA

1. Corpus della scultura altomedievale, X, Le diocesi di Aquileia e Grado, Spoleto 1981.
2. K. Karpf, Frühmittelalterliche Flechtwerksteine in Karantanien, Innsbruck 2001
3. R. Menalo, Ranosrednjovjekovna skulptura, Dubrovnik 2003.
4. A. Piteša, Ranosrednjovjekovni kameni spomenici u Arheološkome muzeju u Splitu, Split 2012
5. I. Fisković, Reljef kralja Petra Krešimira IV, Split 2002.
6. B. Gabričević, Sarkofag nadbiskupa Ivana pronađen u podrumima Dioklecijanove palače, VAHD 62/1960, 87 i dalje.
7. I. Žile, Kameni namještaj i arhitektonska plastika prve dubrovačke katedrale, Tisuću godina uspostave dubrovačke (nad)biskupije, Dubrovnik 2001, 455-515.