Rani srednji vijek u Hrvatskoj

Naziv kolegija: Rani srednji vijek u Hrvatskoj

Preddiplomski, Obavezan predmet

Šifra: 170499
ECTS: 6
Satnica (P+S+V): 30+30+0

Nastavnik: prof.dr.sc. Mirja Jarak

CILJ KOLEGIJA

Upoznavanje s različitim ranosrednjovjekovnim lokalitetima i nalazima. Usvajanje znanja potrebnih za datiranje lokaliteta i arheološke građe.Studenti bi se trebali upoznati i s teorijskim pogledima na hrvatski rani srednji vijek.


SADRŽAJ KOLEGIJA

U kolegiju se tematiziraju počeci srednjega vijeka u Hrvatskoj i arheološki lokaliteti i građa na području ranosrednjovjekovne hrvatske države, s osvrtom na ranosrednjovjekovno razdoblje i u drugim područjima današnje Hrvatske. U popratnom seminaru obrađuju se tematski povezana pitanja poput arheološke topografije pojedinih županija, arheoloških ostataka naselja i crkava.


ISHODI UČENJA

1. Prepoznavanje i mogućnost samostalne interpretacije nalaza iz razdoblja ranog srednjeg vijeka
2. Poznavanje relevantne literature.
3. Uočavanje ranosrednjovjekovnih lokaliteta na terenu, prepoznavanje sačuvanih građevina na temelju karakteristika gradnje i stilskih obilježja.


METODE PODUČAVANJA

Predavanja i seminar na kojem se izrađuju seminarski radovi.


METODE OCJENJIVANJA

Sadržaji predavanja provjeravaju se putem pismenog ispita. Seminarski radovi se izlažu tijekom trajanja seminara i predaju u pismenom obliku.


OBAVEZNA LITERATURA

1. Ž. Rapanić, Predromaničko doba u Dalmaciji, Split 1987.
2. Hrvati i Karolinzi, Katalog, Split 2000.
3. Starohrvatska prosvjeta 26/1999 (Bijaći) i 22/1995 (Sv. Spas)
4. Starohrvatski Solin, Split 1992
5. T. Marasović, Graditeljstvo starohrvatskog doba u Dalmaciji, Split 1994.


DOPUNSKA LITERATURA

1. V. Delonga, Latinski epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj, Split 1996.
2. Lj. Karaman, Iz kolijevke hrvatske prošlosti, Zagreb 1930.
3. J. Belošević, Materijalna kultura Hrvata od 7. do 9. st., Zagreb 1980.
4. S. Čače, I. Fadić, T. Burić, Sv. Juraj od Putalja, Split 2001.
5. S. Gunjača, Revizija iskopina u Biskupiji kod Knina god. 1950, Ljetopis JAZU 57/1953, 9-49.
6. Bribir u srednjem vijeku, Split 1987.
7. Istra i sjevernojadranski prostor u ranom srednjem vijeku, Pula 1995.
8. M. Jurković, Od Nina do Knina, Zagreb 1992.