Arheologija novog vijeka i suvremenog doba

Naziv kolegija: Arheologija novog vijeka i suvremenog doba

Preddiplomski, Obavezan predmet

Šifra: 170493
ECTS: 3
Satnica (P+S+V): 30+0+0

Nastavnik: prof.dr.sc. Krešimir Filipec