Srednjovjekovna epigrafika

Naziv kolegija: Srednjovjekovna epigrafika

Diplomski, Izborni predmet

Šifra: 117933
ECTS: 5
Satnica (P+S+V): 30+0+0

CILJ KOLEGIJA

Studenti će dobiti uvid u mogućnosti interpretacije epigrafskih spomenika pisanih latinskim jezikom na hrvatskom povijesnom prostoru, upoznavanje s najvažnijom literaturom i metodologijom znanstveno-stručne analize koja proizlazi iz integralnog i interdisciplinarnog pristupa spomenicima. Predviđeno je praktično svladavanje (rekonstrukcija, prevođenje) odabrane građe, rad u bibliotekama i muzejima.


SADRŽAJ KOLEGIJA

1. Uvod. Upoznavanje s edicijama i fondovima
2. Osnovni pojmovi
3. Natpis kneza Višeslava
4. Vladarski natpisi
5. Natpisi kneza Trpimira i kneza Muncimira
6. Natpisi kneza Branimira
7. Epitafi kraljice Jelene i nadbiskupa Martina
8. Epitafi nadbiskupa Lovre i Petra Crnoga
9. Srednjovjekovni natpisi iz Istre
10. Natpisi iz srednjovjekovnog Splita
11. Natpisi iz srednjovjekovnog Trogira
12. Natpisi iz srednjovjekovnog Zadra
13. Kolomanov natpis iz Zadra
14. Vekenegini natpisi
15. Terenska nastava (otok Krk)


ISHODI UČENJA

1. Visoka razina artikuliranja istraživačkih pitanja.
2. Visoka razina razvijanja kritičke svijesti u znanstvenom diskursu.
3. Visoka razina kompetentnog analiziranja povijesnih izvora.
4. Visoka razina kompetentnog analiziranja historiografske literature.
5. Visoka razina prezentacije preliminarnih i završnih istraživačkih rezultata.
6. Visoka razina transfera stečenih znanja i kompetencija.
7. Visoka razina razvijenosti organizacijskih vještina.


METODE PODUČAVANJA

Nastava se odvija kroz predavanja i seminarski rad odnosno praktične vježbe.


METODE OCJENJIVANJA

Konačna ocjena donosi se na temelju redovitosti pohađanja nastave (20%), aktivnosti u nastavi (20%) i usmenog ispita (60%). Uspjeh se na kraju kolegija javno oglašava nakon čega se provodi evaluacija nastave od strane studenata.


OBAVEZNA LITERATURA

1. DELONGA, Vedrana, Latinski epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj, Split: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 1996.
2. MATIJEVIĆ SOKOL, Mirjana, Latinski natpisi, u: Hrvatska i Europa – kultura, znanost i umjetnost. Svezak I. Srednji vijek (VII – XII. stoljeće) – rano doba hrvatske kulture, ur. Ivan Supičić, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i AGM, 1997., str. 239-256. (2007.2)
3. KATIČIĆ, Radoslav, Litterarum studia. Književnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja, Zagreb: Matica hrvatska, 1998. (2007.2)
4. MATIJEVIĆ SOKOL, Mirjana – SOKOL, Vladimir, Hrvatska i Nin u doba kneza Branimira, Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2005.2
5. RAPANIĆ, Željko, Predromaničko doba u Dalmaciji, Split: Logos, 1987.


DOPUNSKA LITERATURA

Dogovarat će se individualno za svaku temu tijekom seminarske obrade prema obvezi i usmjerenju studenta.