JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – KATARINA KALEB

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                        KATARINA KALEB
Akademska godina upisa                2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada    02. ožujka 2021. u 10:00 sati preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                  Helenistička keramika s Bribirske glavice

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, doc., predsjednica komisije
2. dr. sc. Domagoj Tončinić, izv. prof., komentor i član komisije
3. dr. sc. Hrvoje Potrebica, red. prof., mentor i član komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – GABRIJELA PERHAJ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                        GABRIJELA PERHAJ
Akademska godina upisa                 2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:    1. ožujka 2021. u 10 sati putem Zooma
Tema diplomskog rada:                    Upotreba pigmenata na keramičkom materijalu u neolitiku kontinentalne Hrvatske

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Danijela Roksandić, predsjednik komisije
2. izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, član komisije
3. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, član i mentor

Poveznica za slušače:
https://us02web.zoom.us/j/82064963666?pwd=Nk90b25pSXpWc1ZSWXpFemlVRlJnQT09

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MATEA ANĐELOVIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                        MATEA ANĐELOVIĆ
Akademska godina upisa                 2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada:    26. veljače 2021. u 10.15 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                   Rimske putne postaje na području sjeverne Hrvatske u kasnoantičkim itinerarima

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Iva Kaić, predsjednica komisije
2. doc. dr. sc. Ana Pavlović, članica komisije
3. dr. sc. Vinka Matijević (mentorica), poslijedoktorandica, članica komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – LIA VIDAS

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                            LIA VIDAS
Akademska godina upisa                    2018./2019.
Datum obrane diplomskog rada:       26. veljače 2021. u 11.00 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                      Promjene dentalnog kompleksa kod kasno pleistocenskih hominina u Europi s posebnim osvrtom na kulturno-ekološke čimbenike

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, predsjednik komisije
2. izv. prof. dr. sc. Ivor Janković, komentor i član komisije (Institut za antropologiju)
3. prof. dr. sc. Ivor Karavanić, mentor i član komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525 
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20

Terenska nastava u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021.

Poštovane kolegice i kolege,
dragi studenti arheologije,

Odsjek za arheologiju organizirat će terensku nastavu u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021.

S obzirom na neizvjesnost situacije prouzročene virusom COVID-19 te okolnosti nepredviđenih epidemioloških mjera prednost će imati studenti koji ove godine zbog završetka studija moraju odraditi terensku nastavu.

Niže u tekstu nalaze se detaljne smjernice za svaku godinu studija arheologije.

  1. Molimo studente prve godine Preddiplomskog studija arheologije da ne upisuju izborni kolegij Terenski rad – terenska nastava 1 već odaberu druge izborne kolegije. Terensku nastavu mogu odraditi do kraja preddiplomskog studija.

  2. Molimo studente druge godine Preddiplomskog studija arheologije da ne upisuju izborni kolegij Terenski rad – terenska nastava 2 već odaberu druge izborne kolegije. Ukoliko imaju upisan Terenski rad – terenska nastava 1 od prošle godine mogu ga ostaviti upisanog i odraditi iduće godine.

  3. Studenti treće godine Preddiplomskog studija koji nemaju od ranije upisan Terenski rad – terenska nastava 1 ili Terenski rad – terenska nastava 2 moraju ove godine upisati i odraditi Terenski rad – terenska nastava 3.

  Studenti treće godine Preddiplomskog studija arheologije koji nisu do sada odradili Terenski rad – terenska nastava 1 ili Terenski rad – terenska nastava 2, a imaju upisane te kolegije od prethodnih akademskih godina, ove godine moraju odraditi tu terensku nastavu.

  Molimo studente treće godine Preddiplomskog studija arheologije koji imaju odrađen  Terenski rad – terenska nastava 1, a upisan i neodrađen Terenski rad – terenska nastava 2 da ispišu kolegij Terenski rad – terenska nastava 2 i ako im u tom slučaju nedostaju bodovi za završetak studija neka odaberu neki drugi izborni kolegij iz ponude Odsjeka.

  Jedna terenska nastava obavezna je za završetak Preddiplomskog studija arheologije.

  4. Studenti II. semestra Diplomskog studija arheologije – antičkog smjera, kojima je Terenska nastava obavezan kolegij ove godine moraju odraditi terensku nastavu.

  Molimo studente II. semestra Diplomskog studija arheologije na ostalim smjerovima, kojima je Terenska nastava izborni kolegij, a žele ga upisati, da upišu dovoljan broj ECTS-a i bez Terenske nastave u slučaju da se ista neće moći realizirati ove akademske godine.

  5. Studenti IV. semestra Diplomskog studija arheologije – antičkog smjera, kojima je terenska nastava obavezan kolegij, a koji ga nisu odradili prošle godine, ove godine moraju odraditi terensku nastavu. Onima koji su bili na terenu koji je vodio Odsjek za arheologiju ili na studentskom projektu FFZG pod mentorstvom članova Odsjeka priznat će se odrađena terenska nastava.

  Studenti IV. semestra Diplomskog studija arheologije na ostalim smjerovima, kojima je Terenska nastava izborni kolegij, a imaju ga upisanog od prošle akademske godine, ove godine moraju odraditi terensku nastavu. Onima koji su bili na terenu koji je vodio Odsjek za arheologiju ili na studentskom projektu FFZG pod mentorstvom članova Odsjeka priznat će se odrađena terenska nastava.

  Ispitni rokovi iz svih kolegija terenske nastave bit će otvoreni u travnju, lipnju i rujnu.

  Podsjećamo studente da je za izvršenje svih obaveza prema kolegiju Terenska nastava na svim razinama studija potrebno ispuniti formulare o obavljenoj terenskoj nastavi. Formulari koje ispunjavaju studenti i voditelji istraživanja nalaze se na Omegi.

  Za sve nedoumice i dodatna pojašnjenja molimo obratite se odsječkoj koordinatorici za terensku nastavu doc. dr. sc. Ini Miloglav na imiloglav@ffzg.hr .

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – SLAVICA BOŠNJAK

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                          SLAVICA BOŠNJAK
Akademska godina upisa:                 2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:     8. veljače 2021.u 13h, Fond 1
Tema diplomskog rada:                    Metalurgija vučedolske kulture: sirovine i njihovi izvori

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik komisije
2. izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, član komisije
3. doc. dr. sc. Danijela Roksandić, član i mentor