Diplomski studij arheologije – prapovijest

 

DIPLOMSKI STUDIJ ARHEOLOGIJE – PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA
PRVA GODINA STUDIJA
1. semestar
1. Obavezni predmeti
Težak-Gregl, T. Arheologija neolitika 0P+30S+0V 5 ECTS
Burić, M. Koncept neolitizacije – modeli prijelaza na poljoprivredu 30P+0S+0V 5 ECTS
Karavanić, I. Litička analiza 30P+0S+0V 5 ECTS
Durman, A. Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji 30P+0S+0V 5 ECTS
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću – odabrati najmanje 3 ECTS bodova
Šlaus, M. Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima 30P+0S+0V 3 ECTS
Šošić Klindžić, R. Teorijska arheologija 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A. Eksperimentalna arheologija 0P+30S+0V 5 ECTS
Šošić Klindžić, R. Povijesni pregled razvoja arheologije 30P+0S+0V 3 ECTS
Potrebica, H., Ložnjak Dizdar, D. Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini 30P+0S+0V 4 ECTS
3. Izborni kolegiji – odabrati najmanje 2 ECTS boda
3.1. Kolegiji s odsjeka
Šlaus, M. Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Tkalčec, T. Arheologija kasnoga srednjega vijeka 30P+0S+0V 5 ECTS
Sanader, M. Arheologija rimskih provincija 30P+0S+0V 5 ECTS
Hincak, Z. Biološke značajke populacije srednjovjekovne Europe 30P+0S+0V 3 ECTS
Jarak, M. Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici 30P+0S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M. Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta 30P+0S+0V 5 ECTS
Sanader, M. Ikonografija ranokršćanskih mozaika i fresaka 30P+0S+0V 5 ECTS
Sanader, M., Kaić, I. Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza 30P+0S+0V 5 ECTS
Milićević Bradač, M., Demicheli, D. Latinski jezik za arheologe II 30P+0S+0V 3 ECTS
Šošić Klindžić, R. Povijesni pregled razvoja arheologije 30P+0S+0V 3 ECTS
Jarak, M. Predromanička i ranoromanička arhitektura 30P+0S+0V 5 ECTS
Potrebica, H., Ložnjak Dizdar, D. Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlinI 30P+0S+0V 4 ECTS
Milićević Bradač, M. Rimska klasična arheologija 30P+0S+0V 5 ECTS
Sanader, M., Šimić Kanaet, Z. Rimska provincijalna keramika 30P+0S+0V 3 ECTS
Sanader, M., Demicheli, D. Rimska uprava u provinciji Dalmaciji 30P+0S+0V 5 ECTS
Jarak, M., Petrinec, M. Starohrvatska groblja od 7. do 11. st. 30P+0S+0V 5 ECTS
Sanader, M., Milićević Bradač, M. Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu 30P+0S+0V 5 ECTS
3.2. Fakultetska ponuda
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Potrebica, H., Mavrović Mokos, J. Arheologija brončanog doba II 0P+30S+0V 3 ECTS
Karavanić, I. Arheologija neandertalaca i ranih modernih ljudi 30P+0S+0V 5 ECTS
Potrebica, H., Ložnjak Dizdar, D. Kultura polja sa žarama 30P+0S+0V 5 ECTS
Težak-Gregl, T. Prapovijesno društvo: struktura i odnosi na temelju arheološke građe 30P+0S+0V 5 ECTS
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću – Odabrati najmanje 5 ECTS bodova
Karavanić, I. Prijelaz srednjeg u gornji paleolitik 0P+30S+0V 5 ECTS
Težak-Gregl, T. Religioznost u prapovijesti 30P+0S+0V 5 ECTS
Hincak, Z. Forenzična osteologija 30P+0S+0V 3 ECTS
. Terenska nastava 0P+0S+120V 5 ECTS
3. Izborni kolegiji – Odabrati najmanje 2 ECTS boda
3.1. Kolegiji s odsjeka
Hincak, Z. Forenzička osteologija 30P+0S+0V 3 ECTS
Karavanić, I. Prijelaz srednjeg u gornji paleolitik 0P+30S+0V 5 ECTS
Težak-Gregl, T. Religioznost u prapovijesti 30P+0S+0V 5 ECTS
Terenska nastava 0P+0S+120V 5 ECTS
+ drugi smjerovi
3.2. Fakultetska ponuda
DRUGA GODINA STUDIJA
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Težak-Gregl, T. Arheologija eneolitika 0P+30S+0V 5 ECTS
Potrebica, H. Istočni halštatski krug 30P+0S+0V 5 ECTS
Potrebica, H. Latenska kultura u Hrvatskoj 30P+0S+0V 5 ECTS
Karavanić, I. Počeci simbolike i umjetnosti 30P+0S+0V 5 ECTS
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću – odabrati 5 ECTS bodova
Potrebica, H. Arheologija željeznog doba II 0P+30S+0V 5 ECTS
Karavanić, I. Simbolika i umjetnost u paleolitiku 0P+30S+0V 5 ECTS
3. Izborni kolegiji – odabrati najmanje 5 ECTS bodova
3.1. Kolegiji s odsjeka
Filipec, K., Tkalčec, T. Arheologija kasnoga srednjega vijeka 30P+0S+0V 5 ECTS
Sanader, M. Arheologija rimskih provincija 30P+0S+0V 5 ECTS
Hincak, Z. Biološke značajke populacije srednjovjekovne Europe 30P+0S+0V 3 ECTS
Jarak, M. Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici 30P+0S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M. Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta 30P+0S+0V 5 ECTS
Sanader, M. Ranokršćanska arheologija (stari naziv: Ikonografija ranokršćanskih mozaika i fresaka) 30P+0S+0V 5 ECTS
Sanader, M., Kaić, I. Teorisjki i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza 30P+0S+0V 5 ECTS
Milićević Bradač, M., Demicheli, D. Latinski jezik za arheologe II 30P+0S+0V 3 ECTS
Potrebica, H. Arheologija željeznog doba II 0P+30S+0V 5 ECTS
Jarak, M. Predromanička i ranoromanička arhitektura 30P+0S+0V 5 ECTS
Karavanić, I. Simbolika i umjetnost u paleolitiku 0P+30S+0V 5 ECTS
Milićević Bradač, M. Rimska klasična arheologija 30P+0S+0V 5 ECTS
Sanader, M., Šimić Kanaet, Z. Rimska provincijalna keramika 30P+0S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M. Rimska uprava u provinciji Dalmaciji 30P+0S+0V 5 ECTS
Jarak, M., Petrinec, M. Starohrvatska groblja od 7. do 11. st. 30P+0S+0V 5 ECTS
Sanader, M., Milićević Bradač, M. Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu 30P+0S+0V 5 ECTS
3.2. Fakultetska ponuda
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Diplomski rad na studiju Arheologije 0P+0S+0V 30 ECTS