Javna obrana diplomskog rada – Kristina Dobra

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant/ica                                     KRISTINA DOBRA
Matični broj:                                        276849 D
Akademska godina upisa                  2011./2012.
Datum obrane diplomskog rada     9. 5. 2017. u 16:00 sati u dvorani A-018

Tema diplomskog rada: Paleolitička stijenska umjetnost na području južnog Urala

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
doc. dr. sc. Rajna Šošić-Klindžić, predsjednik povjerenstva
dr. sc. Nikola Vukosavljević, član povjerenstva
prof. dr. sc. Ivor Karavanić, član povjerenstva